VILKA VÄRDERINGAR HAR SVENSKA FOLKET?

Ladda ner Sverigestudien.
Nyttig läsning för alla som vill jobba med värderingar.

  [honeypot phone move-inline-css:true]

  Det finns effektiva verktyg du kan använda för att kartlägga ledares värderingar.

  Det finns effektiva verktyg du kan använda för att kartlägga ledares värderingar.

  5 saker du uppnår med ett värdegrundsarbete

  MOD OCH BESLUTSAMHET

  Medarbetare i organisationen kommer att ta tillvara på sina egna drivkrafter. Det
  gjuter in mer mod och beslutsamhet i organisationen och ger ett ökat
  medarbetarengagemang. När människor får använda sina drivkrafter fullt ut i ett
  gemensamt syfte uppstår en lojalitet som är svårslagen. Det betyder att
  personalomsättningen minskar.

  MINDRE SJUKFRÅNVARO

  På en arbetsplats som låter allas värderingar och drivkrafter komma till sin rätt mår personalen bra. När personalen mår bra minskar sjukfrånvaron.

  ATTRAKTIONSKRAFT

  På företag där människor trivs vill även andra jobba. Det gör det lättare att rekrytera nya medarbetare.

  ETT STARKT VARUMÄRKE

  Du får en sann och stark varumärkesplattform som du kan bygga din story och kommunikation på. Det ger ett varumärke som i mötet med kunden känns äkta eftersom medarbetarna är en del i varumärkeslöftet.

  PENGAR!

  Alla resultat i en verksamhet har sitt ursprung i vilka värderingar vi lever, accepterar och kultiverar. En idé, affärsmodell eller ett arbetssätt kan man kopiera. En företagskultur är däremot alltid unik och inte kopieringsbar. Det är bärarna av kulturen som äger den. Att systematiskt ­jobba med värderingar ger ökad medvetenhet i organisationen. Och det arbetet kommer på sikt att ge ditt företag en bättre lönsamhet än företag som inte gör det.

  Värdegrundsresan i tre steg

  Klargör utgångsläge

  Identifiera de positiva och negativa driv­krafter som finns i din organisation som helhet, få en värdemätare på hur väl­mående organisationen är, och förtydliga utmaningar och resurser. Vilka personliga drivkrafter finns? Tar ni tillvara på dem? Vad motiverar dina medarbetare?

  Staka ut vägen

  Utforska värderingar och beteenden, skapa dialog. Arbetet mejslar fram värderingarnas innebörd för gruppen. Vi formulerar de gemensamma defi­ni­tionerna av värderingar med kopplade ­beteenden. Samsyn skapas.

  Genomför resan

  Prioritera värderingar och gör din väg­beskrivning. Arbeta fram en kulturplan att följa för att nå era
  uppsatta mål och sätt din plan i verket. Din Business Sherpa ger dig stöd i kulturutvecklingsarbetet.

  Börja med att testa dina egna värderingar

  Göran Hogestadh om värderingar

  Vad är Cultural Transformation Tools?

  Vi använder oss av Cultural Transformation Tools (CTT). CTT är ett redskap för att kartlägga värderingar hos individer och organisationer, men även städer och länder. Vi använder det för att mäta och synliggöra värderingar hos ledare och med­ar­betare i organisationer.

  Kontakta oss!