[smartslider3 slider=6]

Vi mäter och kartlägger värderingar
på individ- och organisationsnivå

En värdegrundsmätning är ett första steg i arbetet med ditt företags värdegrund. Det hjälper dig som ledare att utveckla en högpresterande och värderingsdriven kultur som attraherar rätt talanger och ökar medarbetarengagemanget. Eftersom ledarna präglar hela organisationen börjar ett värdegrundsarbete alltid hos dem. En kartläggning av värderingar och beteenden ger dem ett utmärkt stöd i arbetet med den egna ledarutvecklingen. Nästa steg är ute i organisationen.

När du och ditt företag går igenom ett värdegrundsarbete engageras även dina medarbetare. Deras drivkrafter och behov identifieras och ni får en karta över om företagets värderingar är medvetna, gemensamma och efterlevda… eller inte.

 


Fem bra saker du uppnår med ett värdegrundssarbete

MOD OCH BESLUTSAMHET
Medarbetare i organisationen kommer att ta tillvara på sina egna drivkrafter. Det gjuter in mer mod och beslutsamhet i organisationen och ger ett ökat medarbetarengagemang. När människor får använda sina drivkrafter fullt ut i ett gemensamt syfte uppstår en lojalitet som är svårslagen. Det betyder att personalomsättningen minskar.

MINDRE SJUKFRÅNVARO
På en arbetsplats som låter allas värderingar och drivkrafter komma till sin rätt mår personalen bra. När personalen mår bra minskar sjukfrånvaron.

ATTRAKTIONSKRAFT
På företag där människor trivs vill även andra jobba. Det gör det lättare att rekrytera nya medarbetare.

ETT STARKT VARUMÄRKE
Du får en sann och stark varumärkesplattform som du kan bygga din story och kommunikation på. Det ger ett varumärke som i mötet med kunden känns äkta eftersom medarbetarna är en del i varumärkeslöftet.

PENGAR!
Alla resultat i en verksamhet har sitt ursprung i vilka värderingar vi lever, accepterar och kultiverar. En idé, affärsmodell eller ett arbetssätt kan man kopiera. En företagskultur är däremot alltid unik och inte kopieringsbar. Det är bärarna av kulturen som äger den. Att systematiskt ­jobba med värderingar ger ökad medvetenhet i organisationen. Och det arbetet kommer på sikt att ge ditt företag en bättre lönsamhet än företag som inte gör det.

Vad är Cultural Transformation Tools?

Vi använder oss av Cultural Transformation Tools (CTT). CTT är ett redskap för att kartlägga värderingar hos individer och organisationer, men även städer och länder. Vi använder det för att mäta och synliggöra värderingar hos ledare och med­ar­betare i organisationer.

Värdegrundsresan i tre steg

KLARGÖR UTGÅNGSLÄGE OCH MÖJLIGHETER

Identifiera de positiva och negativa driv­krafter som finns i din organisation som helhet, få en värdemätare på hur väl­mående organisationen är, och förtydliga utmaningar och resurser. Vilka personliga drivkrafter finns? Tar ni tillvara på dem? Vad motiverar dina medarbetare?

STAKA UT VÄGEN

Utforska värderingar och beteenden, skapa dialog. Arbetet mejslar fram värderingarnas innebörd för gruppen. Vi formulerar de gemensamma defi­ni­tionerna av värderingar med kopplade ­beteenden. Samsyn skapas.

GENOMFÖR RESAN

Prioritera värderingar och gör din väg­beskrivning. Arbeta fram en kulturplan att följa för att nå era
uppsatta mål och sätt din plan i verket. Din Business Sherpa ger dig stöd i kulturutvecklingsarbetet.


Göran Hogestadh om värderingar


Filmen är framtagen i samarbete med Marknadscheferna och ingår i MC Play-biblioteket.

UTVECKLA EN LÖNSAM FRAMGÅNGSKULTUR

 

“CTT  (Cultural Transformation Tool) är utvecklad för att  hjälpa ledare att utveckla en hög­presterande och värderingsdriven kultur som attraherar talanger och ökar medarbetarengagemanget.”

Genom att använda CTT engageras medarbetarna. Deras drivkrafter och behov identifieras och vi får en karta över om företagets värderingar är medvetna, gemensamma och efterlevda, eller inte….

 


CTT ÄR ETT VERKTYG FÖR ATT:

  • Mäta och kartlägga medarbetarnas personliga värderingar i förhållande till befintlig organisation och ett “önskat läge”.
  • CTT används för att identifiera de drivkrafter och behov som skapar mest medarbetarengagemang.
  • CTT används också för att identifiera en organisations eventuella energiläckage.

CTT KAN ANVÄNDAS I FLERA SYFTEN, BL.A.:

  • att få fram underlag för varumärkesarbeten.
  • för att att skapa en gemensam värderingsstyrd framgångskultur.
  • identifiera den faktiska företagskulturen samt påbörja en kulturför- ändring/utveckling.
  • som stöd för organisationssammanslagningar.
  • för att utveckla ledare, individer och team.
  • för att identifiera eventuellt energiläckage och därmed bli effektivare.