KEDJEFÖRETAG I OTAKT

KUNDENS SITUATION

Kunden är idag en av Sveriges största privatägda mäklarkedjor med ca 120 kontor över hela landet. Klienten har legat i toppen av SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) mätningar över Sveriges nöjdaste kunder sedan mätningarna startade 2008. Under 2015 påbörjades ett förbättringsarbete kopplat till organisationsformen:

  • en frivillig fackhandelskedja med många ägare
  • i ett läge där det var svårt att få alla att gå i takt
  • mån om att kunna gå vidare och utvecklas, men hade svårt att finna former som alla kunde enas kring

Kunden verkade på en marknad under stor förändring. Det handlade både om att nya konstellationer mellan spelare på marknaden förändrade spelplanen och att digitaliseringen gav nya affärsmodeller. I ett sådant läge är en enad ägarskara en viktig grund för att kunna driva verksamheten framåt med kraft. Ledning och styrelse hade lagt mycket kraft och tid på att finna vägar framåt; förslag som ägarna sedan inte lyckades enas kring.

VÅR INSATS

Madicon genomförde djupintervjuer och en enkätanalys med delägarna där vi kartlade allt från framtidsvisioner till synpunkter på den löpande verksamheten. Denna undersökning låg sedan till grund för ett nytt ägardirektiv med fokusområden för den närmaste tiden och målformuleringar på fem års sikt. Därutöver omarbetades samarbetsavtalen för att matcha ägardirektivet. Parallellt med detta uppdaterades kedjans handbok så att de mer operativa insatserna med lätthet kan anpassas utifrån aktuellt marknadsläge. För att möjliggöra för alla att möta de krav som ställs togs ett utbildningsprogram och en modell för kvalitetsrevision fram.

UPPNÅTT RESULTAT

Klienten:

  • fick en tydligare gemensam bild av åt vilket håll ägarna vill driva sitt företag
  • fick ett uppdaterat samarbetsavtal som tillsammans med den reviderade handboken la en god grund för en tydligare styrning av kedjan
  • ledningen fick också, genom det nya ägardirektivet, ett än tydligare mandat att ställa krav på samtliga verksamhetsutövare och uppmaning att även skilja av de verksamheter som inte når satta mål och bidrar till kedjans utveckling
  • genom utbildningspaketet gavs en möjlighet för alla som är verksamma i kedjan att förbättra sina insatser och nå sina mål
  • kvalitetssäkringsmodellen möjliggjorde tydliga målformuleringar som också kan mätas på ett enhetligt sätt

LÄS OM ANDRA UPPDRAG